ภาพกิจกรรม

ลำดับ รูป หัวเรื่อง
ลำดับ รูป หัวเรื่อง
689 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสงกรานต์เที่ยวเชียงรายให้สนุก
688 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564
687 เชียงราย ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า จนท.ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ชายแดน 7 อำเภอ จำนวน 2,500 ราย (5,000 โด๊ส) ระหว่าง 5-9 เม.ย.64 นี้
686 สธ.เชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างเครือข่าย สถานศึกษาปลอดบุหรี่”
685 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
684 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดเชียงราย
683 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สรวย เพื่อนิเทศงานด้านสาธารณสุข
682 วางพานพุ่มกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย
681 เยี่ยมชมการก่อสร้างและรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าอาคารรังสีรักษา
680 ประธานสัมภาษณ์กลุ่มเปลี่ยนสายงาน นักวิชาการสาธารณสุขเป็นพยาบาลวิชาชีพ
679 ต้อนรับพร้อมมอบนโยบายการทำงานและแสดงความยินดีแก่ขัาราชการบรรจุใหม่
678 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2564
677 ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ
676 ประชุมชี้แจงแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
675 จังหวัดเชียงราย เปิดพื้นที่ปลอดภัยอาคารคชสาร ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5 เกินค่ามาตรฐาน
674 สสจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 ตามโครงการ 1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในยุค New Normal แก่ผู้พิการและยากจน
673 กิจกรรมโครงการอบรมหมอพื้นบ้านกับวิถีชีวิตใหม่ ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 4 ภาค
672 ออกตรวจราชการและนิเทศงานระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่อำเภอเวียงแก่น
671 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564
670 รับรายงานตัวและกล่าวให้โอวาทนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
669 สสจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"
668 สสจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564
667 สธ.เชียงราย ร่วมนำเสนอการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
666 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 6/2564
665 สธ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ CDCU ที่ไปปฏิบัติงานช่วยจังหวัดสมุทรสาครในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
664 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
663 สสจ.เชียงราย แผนการกระจายวัคซีน Covid-19
662 สสจ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์กับสื่อ โทรทัศน์ Thai PBS
661 สสจ.เชียงราย รับมอบหน้ากากแรงดันลบและบวก จำนวน 1,000 ชิ้น และเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 100 ตัว จากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ต้านภัยโควิด
660 สสจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ครบ 42 ปี
659 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย
658 สธ.เชียงรายรับมอบเครื่องฟอกอากาศและเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพห้องปลอดฝุ่นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
657 ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564
656 พิธีเปิดการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก หลักสูตร Advanced live support in obstetrics and Pediatric (ALSOP) เขตสุขภาพที่ 1
655 ประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ
654 สธ.เชียงรายร่วมสภากาแฟจังหวัดเชียงราย
653 สธ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน พัฒนาการสมวัย ฟันไม่ผุ และโภชนาการดี"
652 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายประชุมวางแผนฉีดวัคซีนล็อตแรก 2,500 คน ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย เริ่มฉีด 30 มีค.64 นี้ ที่ รพศ.เชียงราย
650 สสจ.เชียงราย ร่วมงานวันสตรีสากล และการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดเชียงราย
649 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประชุมครั้งที่1/2564
648 สธ.เชียงราย ประชุมติดตามผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
647 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโควิด 19 ครั้งที่ 12
646 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19
645 ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
644 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานวิจัยรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด
643 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 แสดงความยินดีกับผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีผลการบริหารงานดีเด่น โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
642 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
641 สธ.เชียงราย ร่วมกับคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของ ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ
640 สสจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขผู้บัญชาการทหารบก
639 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564
638 รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประเด็นที่สำคัญ และการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
637 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2564 และระดมพลคนเชียงรายหยุดการเผา
636 สธ.เชียงราย รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 1
635 ตั้งโรงพยาบาลสนาม หน่วยปฐมพยาบาล และตรวจคัดกรองอุณหภูมิแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศปฎิญญาให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย
634 กิจกรรม เดินเพื่อสุขภาพในโครงการ "ก้าวท้าใจ season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร
633 การประกวด​ Mis Queen &​Miss​Teen Mplus Chiang rai 2021
632 วมให้นโยบายการดำเนินงานการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน
631 เคาะประตูบ้านเฝ้าระวังและเยี่ยมประชาชน กลุ่มเสี่ยงภาวะฝุ่นละออง PM 2.5
630 รับมอบโล่รางวัล จังหวัดที่มีผลงานการบริหารจัดการ ต่อเนื่องโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
629 เชียงรายจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอพาน
628 ประชุมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย
627 การติดตามประเมินผลสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
626 เปิด​การสัมมนาพัฒนาศักยภาพ​บุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
625 สธ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด จากบริษัทสุวรรณเมืองน้ำแร่ธรรมชาติ 100% จำกัด
624 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) ครั้งที่ 3/2564
623 เปิดตัวโครงการ Kick off โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา"
622 ประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 1/64 พร้อมเข้ารับชมกระบวนการสาธิตกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด 19
621 นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข ปี 2564 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงชัย
620 เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
619 สธ.เชียงราย รับมอบยาชุดตำราหลวง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
618 สธ.เชียงราย รับมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ยาน้ำแก้ไอสมุนไพร จากบริษัท มิลลิเมด จำกัด
617 สธ. เชียงราย ประชุมร่วมคณะกรรมมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีพรมแดนร่วมกัน
616 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
615 เชียงรายจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนพื้นที่อำเภอเชียงของ
614 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2564
613 สธ.เชียงราย ประชุมเพื่อหารือและหาแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการวัคซีน Covid-19
612 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564
611 นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข ปี 2564 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนตาล
610 สธ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
609 สธ.เชียงราย ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) กรณีผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5/PM10
608 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (สสจ.ชร.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
607 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ หารือข้อราชการจังหวัดเชียงราย
606 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564
605 สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า
604 นิเทศผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงป่าเป้า
603 นิเทศงานด้านสาธารณสุข และติดตามผลการดำเนินงานนโยบายด้านสาธารณสุขที่สำคัญ
602 ทีมนิเทศ สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ อ.ดอยหลวง ติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
601 จิตอาสา “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” ลงพื้นที่ อ.เทิง เฝ้าระวังโควิด 19
600 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโควิด-19 ครั้งที่ 11
599 รก.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุม กวป.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2564 พร้อมมอบนโยบาย 6 ข้อ เพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
598 ต้อนรับนายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา พร้อมคณะ​ และร่วมตรวจนิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านยาเสพติด
597 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
596 ส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
595 ประชุมกรรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
594 กิจกรรม ค่ายคุณธรรมเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
593 ขอแสดงความยินดีกับท่าน นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
592 ประชุมเพื่อพิจารณาหารือการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
591 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2564
590 ประชุม เชิงปฏิบัติการ "สรุป/ถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค SRRT"
589 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
588 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
587 ตรวจเชิงรุก active case finding
586 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโควิด-19 ครั้งที่ 10 ติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมป้องกันโควิด-19
585 คณะผู้บริหาร สสจ.เชียงราย ส่งนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติราชการ
584 กิจกรรมกีฬาวิ่งปั่น 2003 ปี สืบมาหกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564
583 ขอแสดงความยินดีกับท่าน นพ.ทศเทพ บุญทอง ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรักษาการณ์สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1
582 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ครู ก) ฟื้นฟูงานอนามัยโรงเรียน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
581 สสจ.เชียงราย เยี่ยมชมการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
580 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพวัยรุ่นที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุข
579 นิเทศงานสาธารณสุข ปี 2564 ณ​ โรงพยาบาลป่าแดด
578 ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย
577 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 9/2564
576 สธ.เชียงราย เปิดตัวกิจกรรม "ก้าวท้าใจ Season 3" (100 วัน 100 กิโลเมตร) อย่างยิ่งใหญ่ เชิญชวนคนเชียงรายร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
575 ประชุม "การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
574 สสจ.เชียงราย รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” สาขาผู้สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทองค์กร
573 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 84 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ “ 84 ปี
572 ลงพื้นที่ นิเทศติดตามงานสาธารณสุข ปี 2564
571 สธ.เชียงราย ร่วมประชุม สภากาแฟ จังหวัดเชียงราย
570 การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ./สสอ./รพสต./อปท.ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน เป็นวิทยากรครู ก สำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน และดำเนินการในพื้นที่กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
569 เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
568 สธ.เชียงราย ร่วมส่งให้กำลังใจแก่ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ไปช่วย“สู้ภัยโควิด -19” จังหวัดสมุทรสาคร
567 สธ.เชียงราย ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดสมุทรสาคร
566 ประชุม CHRO เขตสุขภาพที่ 1
565 สธ.เชียงราย ประชุม OC การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5/PM10 ครั้งที่ 2/2564
564 สธ.เชียงราย เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการคัดกรองวัณโรคผ่าน application TB refer ในร้านขายยาพื้นที่จังหวัดเชียงราย
563 สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กักกันโรคโควิด 19 (Local quarantine) จังหวัดเชียงราย
562 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2564
561 ประชุม คป.สอ.ดอยหลวง
560 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 8/2564
559 นายอนุทิน ชาญวีรกุล มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “3 หมอ 3 มอบ” ให้แก่ตัวแทนชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย และมอบนโยบายแก่พี่น้อง อสม.
558 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
557 สธ.เชียงราย ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย
556 ยินดีต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
555 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
554 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 4/2564
553 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโควิด-19 ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
552 จ.เชียงราย จัดพิธีสักการะพระบรมอัฐิ บวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช และไว้สาพญามังราย วันสถาปนาเมืองเชียงราย ครบรอบ 759 ปี
551 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ฟ้าหลวง
550 สสจ.เชียงราย ร่วมกับ พณ.เชียงราย ลงพื้นที่ตลาดล้านเมือง รณรงค์การใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกในชีวิตประจำวัน
549 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมทางไกลการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
548 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564
547 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 6/2564
546 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การจัดทำพื้นที่ปลอดฝุ่น การเฝ้าระวังด้วยเครื่อง Dust Boy และการสื่อสารความเสี่ยงมลพิษละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
545 จ.เชียงราย พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เพศชาย อายุ 28 ปี ติดจากสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่
544 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB
543 ประชุมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2564
542 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1
541 สธ.เชียงราย เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5/PM10
540 สสจ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
539 กาชาดจังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์จ่ายแอลกอฮอล์เจลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนำไปใช้บริการแก่ประชาชนเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19
538 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 5/2564
537 สธ.เชียงราย รับมอบเสื้อส่งต่อให้ อสม. หรือหมอประจำบ้าน ใช้สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19
536 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
535 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
533 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
532 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 4/2564
531 สธ.เชียงราย รับมอบชุดตรวจแอนติบอดีโควิด-19 (Rapid Test) จากศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงราย
530 "คนเชียงราย การ์ดอย่าตก"
529 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
528 สสจ.เชียงราย ร่วมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของโรงแรมและนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด
527 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 3/2564
526 ประชุม CHRO เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบ Vdo Conference
525 สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน
524 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 2/2564
523 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564
522 เชียงรายสุ่มตรวจคัดกรองโควิดกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ผลตรวจปกติทุกคน
521 ประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง
520 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขตสุขภาพที่ 1
519 เยี่ยมให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
518 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564
517 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 1/2564
516 เยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
515 ประชุมและแถลงข่าวการดำเนินงานในช่วง 7 วันอันตราย
514 ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
513 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 30
512 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 3/2564
511 สสจ.เชียงราย สวัสดีปีใหม่ 2564
510 แจ้งผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขอให้ลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค๊ด ณ บริเณจุดคัดกรอง ที่พัก โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยของท่านและคนที่คุณรัก
509 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณ
508 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
507 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
506 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 53
505 สสจ.เชียงราย ร่วมกับกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID-19 ต้อนรับปีใหม่ 2564”
504 ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุข และให้กำลังใจ ช่วง ๗ วันอันตราย
503 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
502 ออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
501 ประชุมกรรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2563
500 ระชุมและนำเสนอสถานการณ์และแนวทางการควบการแพร่กระจายเชื้อ Covid - ๒๐๑๙
499 ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะ รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นจังหวัดเชียงราย รณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ Covid-19 ต้อนรับปีใหม่ 2564" จังหวัดเชียงราย
498 ประชุมคณะกรรมการ นโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2
497 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) งดการเผาทุกประเภทในที่โล่งพื้นที่จังหวัดเชียงราย
496 "อนุทิน" ลงพื้นที่ตลาดล้านเมือง กินกุ้งโชว์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
494 รับมอบ แอลกอฮอล์ เจล สเปรย์ แอลกอฮอล์
493 "อนุทิน"ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามระบบบริการสาธารณสุขรองรับระบาดโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.
492 สธ.เชียงราย ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
491 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 29
490 การเก็บข้อมูลการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธ์ุ ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน อายุระหว่าง 10-24 ปี
489 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 53
488 การพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ"
487 ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก
486 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค
485 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
484 สธ.เชียงราย ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ บ้านห้วยน้ำริน
483 #อาหารทะเลปลอดภัย #ปรุงให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง
482 สสจ.เชียงราย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เนื่องในวัน "รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564"
481 สธ เชียงราย รับมอบผ้าห่ม จากบริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด
480 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 52
479 ประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
478 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2563
477 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะทำงาน พชอ.แม่จัน จัดบูธ นิทรรศการ เรื่อง บุหรี่ สุรา และ เพศศึกษา
476 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 28
475 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 51
474 จ.เชียงราย แถลงข่าวประจำวันที่ 17 ธ.ค.63
473 ผวจ.เชียงราย ส่งตัวผู้ที่เดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านกลับบ้าน หลังกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local State Quarantine) จังหวัดเชียงราย
472 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอแม่จัน
471 นพ.สสจ.ชร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเชียงแสน
470 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
469 ระชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2563
468 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการคัดกรองวัณโรคด้วย Application
467 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ บ้านห้วยปอ
466 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
465 ประชุมในโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2563
464 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 50
463 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
462 สธ เชียงราย ออกอากาศรายการวิทยุพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
461 ศบค.เชียงราย แถลงข่าวประจำวันที่ 10 ธ.ค.63 ไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เชียงราย พบในสถานที่กักกันของรัฐเป็นคนไทยเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 ราย
460 นพ.ทศเทพ นำคณะผู้บริหาร สสจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรคจังหวัดเชียงราย
459 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Chiang Rai Big Cleaning Day ภายใต้รหัส 10-10-12-20 ให้เชียงรายสะอาด ปลอดภัยโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
458 สวม Mask ชิ้นเดียว เที่ยวได้ทั่วจังหวัด
457 เชียงรายเที่ยวได้ ปลอดภัยโควิด ด้วยการสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง เข้า-ออกใช้ไทยชนะ นะครับ
456 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 27
455 สธ เชียงราย รับมอบแอลกอฮอล์
454 สธ.เชียงราย ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ จังหวัดเชียงราย
453 แถลงข่าวประจำวันที่ 8 ธ.ค.63
451 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานวางแผนรับมือโควิด 19
450 "อนุทิน"มั่นใจ ไม่เกิน 1สัปดาห์ จ.เชียงรายเที่ยวได้ปลอดภัย
449 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 49 เตรียมพร้อมรับ รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.เชียงราย 8 ธ.ค.63 นี้
448 แถลงข่าวประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563
447 สธ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานฯ วางแผนการป้องกัน Covid-19
446 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเตรียมสถานที Cohort Ward ของคณะทำงานติดตามสถานการณ์ COVID- 19
445 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 48
444 เชียงราย แถลงข่าวพบติดเชื้อโควิดในสถานกักตัวของรัฐ เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านชุดประสานงานชายแดนไทยเมียนมา (TBC) 9 ราย ทั้งหมดทำงานที่ 1G1 ส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว
443 รายงานผลการปฏิบัติงานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน 5 ธ.ค.63
442 วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม
441 สธ.เชียงราย สรุปผลนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาเชื้อเชิงรุก
440 จ.เชียงราย แถลงข่าวพบติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติ ขณะนี้ส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว
439 สธ.เชียงรายร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์หนองบัว” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
438 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2
437 จังหวัดเชียงราย นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 3 คัน ออกตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่อำเภอแม่สาย และอำเภอเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ ปชช. มีผู้มารับบริการกว่า 900 คน
436 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ (VDO Conference) การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
435 จ.เชียงราย แถลงข่าวหลังพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย กลับมาจากท่าขี้เหล็กอย่างถูกต้องพร้อมกับส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
434 ประชุมคณะทำงานฯ วางแผนการควบคุมการยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อ Covid -19
433 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
432 ร่วมพิธีเปิดงาน "สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7"
431 จ.เชียงราย แถลงข่าวหลังพบผู้ป่วยเพิ่ม
430 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 26
429 พิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อของแผ่นดิน"
428 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
427 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงราย
426 แถลงข่าว กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดพะเยา เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการความเข้าใจให้กับประชาชน
425 ประชุมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) จังหวัดเชียงราย
424 พิธีเปิดการแข่งกีฬาวอลเลย์บอล Would AIDS Day วันเอดส์โลก
423 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 46
422 จังหวัดเชียงรายยืนยันพบผู้ป่วย Covid-19 เพิ่ม 1 ราย รวมรักษาตัวอยู่ 3 ราย
421 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 2/2564
419 พิธีทำบุญครบรอบ 16 ปี เปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
418 ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่ (Local Quarantine)
417 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 45
415 จังหวัดเชียงราย แถลงข่าวสถานการณ์ Covid-19 ยืนยันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 ราย
414 ประชุม เพื่อวางแนวทางการควบคุมการยับยั้งการแพร่การกระจายเชื้อ Covid - 19
413 สธ.เชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดประชุมให้ความรู้หลักเกณฑ์การจัดสถานกักกันโรคแก่ สถาบันศึกษา โรงพยาบาลรัฐ เอกชน และผู้ประกอบการโรงแรม
412 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
411 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 25 ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดมาตรการเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันโรคตามแนวชายแดน
410 พิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
409 พิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
408 ลงพื้นที่สุ่มตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
407 ประชุมร่วม กับผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในพื้นที่อำเภอดอยหลวง
406 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ครั้งที่ 2/2563
405 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2563
404 พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ บริษัท ไอ-เฮิร์บ อินโนเวชั่น จำกัด
403 สธ เชียงราย เปิดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”
402 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2564
401 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมซักซ้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แนะสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือเพื่อป้องกันโควิด 19
400 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอดอยหลวง
399 ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด
398 สธ.เชียงราย ร่วมกับสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านสาธารณสุข
397 สธ.เชียงราย รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับนำไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
396 สธ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563
395 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.เชียงราย ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
394 สสจ.เชียงราย ขอขอบคุณ มูลนิธิกองทุน นายแพทย์อิทธิพล ไชยถา และเครือข่ายสายธารบุญ ได้สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่
393 ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 1
392 ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเด็นมุ้งเน้นเขตสุขภาพที่ 1
391 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 44
390 สธ.เชียงราย สรุปผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โครงการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Active Case Finding) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จังหวัดเชียงราย 4-6 พ.ย.63 ผลไม่พบเชื้อ
389 ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
388 เชียงรายจัดกิจกรรมตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน พื้นที่อำเภอแม่สาย 4-6 พ.ย.63 เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่
387 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 24 เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
386 สธ.เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ระหว่าง 4-6 พ.ย.63 พื้นที่อำเภอแม่สาย
385 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 1/2564
384 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
383 สสจ.เชียงราย จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
382 สธ เชียงราย จัดกิจกรรมรวมพลังคนรักษ์ถันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพ ประจำปี 2563
381 รับมอบ ชุด Cover all จำนวน 120 ชุด ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
380 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่บ้านขุนห้วยแม่เปา อ.พญาเม็งราย
379 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 43
378 สธ เชียงราย ร่วมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย
377 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พัฒนาระบบขนส่งสาธารณูปโภค
376 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
375 ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 10/2563
374 สธ เชียงราย ซ้อมแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดโควิด-19 ระยะ 2
373 สธ.เชียงราย จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
371 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
370 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
369 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดเชียงราย (พอ.สว.) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1. ประจำปีงบประมาณ 2564
368 สธ.เชียงราย ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต พร้อมทั้งศึกษาดูงานนำส่งผู้ป่วยทางอากาศ (sky doctor) ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
367 สธ.เชียงราย ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
366 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
365 สธ.เชียงรายร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
364 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 23 เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
363 สสจ.เชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสุขภาพ และการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พร้อมจัดทำแผนพัฒนาระบบตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
362 ลงตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย
361 สธ.เชียงราย ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้
360 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 42
359 นพ.สสจ.เชียงราย แนะนำประชาชนสวมหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง คือวัคซีนป้องโควิด-19 ที่ดีที่สุด ผ่านทางสถานีวิทยุ อสมท.เชียงราย
358 ประชุม การมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2565
357 ประชุม คณะกรรมการกำหนดฐานโครงสร้าง ตึก ผู้ป่วยใน ๗ ชั้น
356 สธ.เชียงราย ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระวชิร
355 ประชุมการเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564
354 ประชุมคณะอนุกรรมการ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563
353 ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2
352 สธ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 12/2563
351 สธ.เชียงราย จัดพิธีเชิดชูเกียรติเชิดผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
350 สธ.เชียงราย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ”
349 เชียงราย รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์
348 สธ เชียงราย ร่วมกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย จังหวัดเชียงราย
347 พิธีเปิด Chef fest Thailand 2020
346 สสจ.เชียงราย จัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างการจัดทำพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety zone ให้นายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมชม
345 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
344 ร่วมรับฟัง การนำเสนอ หุ่นยนต์ HealthyBot ในการเข้าทดลองใช้งานในโรงพยาบาล
343 สสจ.เชียงราย MOU กับ ม.ราชภัฎเชียงราย ร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาการวิจัย
342 ระชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2563
341 สสจ.เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เทศบาลนครเชียงราย
340 เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 22 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
339 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย
338 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
337 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
336 ต้อนรับ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
335 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563
334 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน และสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.พระราชทาน
333 ประชุมพัฒนาระบบเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ แรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงราย
332 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย
331 ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการขนส่งสินค้าตามช่องทางเข้า-ออกราชอาณาจักร
330 เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 21 คุมเข้มสกัดไม่ให้มีผู้ลักลอบข้ามชายแดนไทย เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19
329 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
328 ร่วมพิธีเปิดอาคารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ์ฯดอยตุง
327 ประชุมประชาคมทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี
326 ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล
325 ร่วมพิธีการแจกถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่เดือดร้อนในพื้นที่ และร่วมหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
324 วันที่ 5-8 กย.63 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดป้องกันการลักลอบคนหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฏหมายตามแนวชายแดน ไทย-พม่าป้องกั
323 เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal Swab และตัวอย่างน้ำลาย ทีมนักฟุตบอล คัดกรองหาเชื้อโควิด - 19
322 รับมอบ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 450 ขวด จาก บริษัท เดอะ เนเชิรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย)
321 วันที่ 4-6 กย.63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตามจุดต่างๆ จุดสกัด 21 จุด ด่านตำบล 4 จุด ของอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
320 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ ด่านบ้านถ้ำ
319 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติการร่วม 4 ฝ่าย ของอำเภอแม่จัน
318 จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 20 และประชุมคณะทำงาน ศปก.จ.เชียงราย ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคโควิด-19
317 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง เขตบริการสุขภาพอำเภอเชียงแสน
316 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน “ระบบเฝ้าระวังโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย”
315 สสจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่ 11/2563
314 ประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ประจำปี 2563
313 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมครั้งที่ 19
312 สธ.เชียงราย ร่วมประชุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 จากผู้หลบนี้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
311 ลงพื้นที่สุ่มตรวจประเมินโรงเรียน ตลาดสด และสถานประกอบกิจการ
310 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ข
309 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”
308 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2563
307 เชียงรายซ้อมแผนสาธารณภัยการท่าอากาศยานเชียงราย (Thai Sim ) เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยต่างๆ ช่วยลดการการเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
306 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด พ.ศ. 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
305 ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามอาการของผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ณ พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง
304 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่ห์รางวัล ณ รพ.สต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
303 ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงราย
302 พิธีเปิดการฝึกการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์​การระบาดของโรคโควิด​-19 (Covid-19) ระลอก​ 2
301 พิธีเปิดโครงการปลูกป่าเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราวกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
300 อบรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนา อ.เวียงเชียงรุ้ง
299 ประชุมและต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
298 สสจ.เชียีงราย ร่วมรายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าฯ
297 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
296 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
295 สธ.เชียงรายร่วมกิจกรรม "จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"และ กิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา
294 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
293 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 40
292 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย”
291 TO BE NUMBER ONE Idol รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ ประจำปี 2563
290 สธ เชียงราย ลงพื้นที่โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
289 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง​
288 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
287 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
286 อำเภอเวียงแก่น​ เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน​ (EOC)​ กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
285 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมออกกำลังกายสะสมแต้มสุขภาพ ในโครงการ "ก้าวท้าใจ Season 2"
284 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
283 ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
282 ประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ สังกัดเขตสุขภาพที่ 1
281 นายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​เชียงราย​ ให้สัมภาษ​ณ์ทางโทรศัพท์​กับช่อง​ NBT เกี่ยวกับ​การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์​และการสาธารณสุข​ในสถานการณ์​น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย
280 อาการแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออก "ไข้สูงเฉียบพลัน โดยไม่มีอาการน้ำหมูกไหลหรือไอ เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ อาเจียน มีผื่นจุดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา"
279 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุข ลงพื้นที่เขตสุขภาพอำเภอขุนตาล
278 ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​คณะกรรมการ​พัฒนาและขับเคลื่อนความรอบรู้​ด้านสุขภาพและพื้นที่ปลอดภัย​ (Safety Zone) กรณีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
254 ผวจ.เชียงรายให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร/ยอดเพชร
253 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 40
252 สสจ.เชียงราย พิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
251 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง​ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข
250 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
249 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมครั้งที่ 18
248 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ออกอากาศรายการวิทยุพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
247 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินสถานกักกันโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
246 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
245 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10/2563
244 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 39
243 สสจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจีน ต้าถง และโรงเรียนจีนบ้านห้วยผึ้ง เพื่อให้คำแนะนำ และตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด19
242 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) ครั้งที่ 7/2563
241 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563
240 สสจ.เชีียงราย ร่วมพิธีมอบครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19
239 สสจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
238 สธ.เชียงรายร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
237 สธ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
236 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ รพ.สต.ป่าซางเหนือ อ.เวียงเชียงรุ้ง
235 สสจ.เชียงราย นำทีมคณะตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เขตสุขภาพอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
234 สสจ.เชียงรายจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
233 สสจ.เชียงราย เข้านิเทศติดตามการปฏิบัติราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพาน
232 สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงราย
231 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีมอบครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19
230 ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2563
190 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"
189 สสจ.เชียงราย รับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด
188 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 38
187 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563
186 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
185 สสจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงราย
184 สสจ.เชียงราย เข้าติดตามข้อมูลของเครือข่ายบริการสุขภาพเชียงของและรพ.สต หาดบ้าน
183 สสจ.เชียงราย ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ วัดสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
182 ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ Covid-19
181 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่นิเทศติดตามการปฏิบัติราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าแดด
168 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 37
167 ประชุม VDO Vonference ปรึกษาหารือความพร้อมด้านสาธารณสุขต่อการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระรอกที่ 2
166 สธ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย ติดตามการดำเนินงานรองรับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
165 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมออกอากาศรายการวิทยุพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
164 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในการดำเนินงานมาตรการป้องกันโควิด-19
163 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ รพ.สต.แม่สรวย
162 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่นิเทศงานและตรวจราชการ รพ.แม่สรวย จ.เชียงราย
150 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมครั้งที่ 17
149 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเำเนินงาน รพ.สต.ดอยช้าง อ.แม่สรวย
148 เขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง คณะผู้บริหาร คณะตรวจราชการ และบุคลากรสาธารณสุขในสังกัด ลงพื้นที่ รพ.สต.ป่าแดด อ.แม่สรวย
147 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
146 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2563
145 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจ ตลอดจนสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ รพ.สต.บ้านดอนแยง และ รพ.สต.ร่องแช่ อ.เทิง จ.เชียงราย
144 สสจ.เชียงราย ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. บ้านเล่าตาขาว ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
143 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลัง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จังหวัดเชียงราย
142 สสจ.เชียงราย ร่วมประชุมแนวทางการเดินทางเข้ามาของนักเรียนผู้ไม่มีสัญชาติไทย
141 สสจ.เชียงราย เปิดอบรมการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
140 ประชุมคณะกรรมการติดตามสถาณการณ์ COVID-19 จังหวัดเชียงราย
139 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข COVID-19 ครั้งที่ 36
138 สสจ.เชียงราย รับมอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์กำจัดเชื้อไวรัส จำนวน 274 เครื่อง
137 ประชุมทางไกล VDO Conference การมอบนโยบายมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5
136 สสจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 9/2563
135 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมครั้งที่ 16 ติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน และหารือเตรียมออกมาตรการรองรับการผ่อนคลายระยะ 5
134 สสจ.เชียงราย ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย (ศปก.จ.เชียงราย)ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโควิด-19
133 สสจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ หทัยกก (KOK HEART Project)
132 ประชุมกรรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2563
131 จังหวัดเชียงราย ประชุมซักซ้อมแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
130 สสจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ที่ รพ.ป่าแดด
129 นพ.สสจ.เชียงราย ประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
128 นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่นิเทศงานและตรวจราชการเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเมือง ณ รพ.สต.ร่องปลาขาว อ.เมือง จ.เชียงราย
127 สสจ.เชียงราย และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเสริมพลังและการประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ที่ รพ.เวียงแก่น
126 สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่นิเทศติดตามการปฏิบัติราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
50 ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563
49 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข Covid-19 ครั้งที่ 32
34 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมการทำงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่
24 คณะทำงานโควิด-19 จ.เชียงราย ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่ศูนย์การค้าและสถานประกอบการ
23 นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย ให้ความรู้โควิด-19 และการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทาง สวท.เชียงราย
22 สธ.เชียงราย ประชุม EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข Covid-19 ครั้งที่ 30
21 สธ.เชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “Hero No Smoking” เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก
20 ผวจ.เชียงราย ส่งตัวผู้ที่เดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดภูเก็ตกลับบ้าน หลังกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ที่โรงแรม
19 ผวจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2563
18 กิจกรรมชวน ช่วย เลิก บุหรี่ต้านโควิด-19 “Hero No Smoking” เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรัก
17 ลงนามในสมุดถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563
16 ผวจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2563
15 สธ.เชียงราย ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563
14 ผวจ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2563
13 สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเตรียมสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Clean Zone)จาก COVID-19 ด้วยแอพพลิเคชั่น ThaiStopCovid
10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์
9 จนท.สาธารณสุขเชียงราย “ร่วมใจ ผลิตหน้ากากผ้าต้านภัยโควิด”
8 COVID-19
7 ผวจ.เชียงราย แถลงข่าวสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดเชียงราย
6 สธ.ปฏิบัติหน้าที่คุมเข้มจุดคัดกรองต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของจังหวัดเชียงราย
5 บุคลากรในดวงใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปี2563
2 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ติดตามผลดำเนินงานในมาตรการที่ผ่านมา
1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)