รายละเอียด

Back
  กิจกรรม : เชียงราย ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า จนท.ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ชายแดน 7 อำเภอ จำนวน 2,500 ราย (5,000 โด๊ส) ระหว่าง 5-9 เม.ย.64 นี้

วันนี้ (5 เม.ย.64) เวลา 13.00 น. ที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ความเรียบร้อย ในขั้นตอนและกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่จังหวัดเชียงรายได้ให้บริการวัคซีนเข็มแรกแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 160 ราย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าอื่นๆ ในเขต อ.เมืองเชียงราย จำนวน 30 ราย รวม 180 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรและกระจายวัคซีนซิโนแวค จำนวน 8 แสนโดส ให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมการระบาด 6 จังหวัด จำนวน 3.5 แสนโดส พื้นที่ท่องเที่ยว 8 จังหวัด 2.4 แสนโดส พื้นที่ชายแดน 8 จังหวัด 5 หมื่นโดส และจังหวัดที่เหลือ เพื่อซักซ้อมความพร้อมก่อนเริ่มฉีดวัคซีนล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายนนั้น จังหวัดเชียงรายได้รับจัดสรรวัคซีนมาจำนวน 5,000 โด๊ส สามารถฉีดให้กลุ่มเป้าหมายได้ 2,500 คน คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ได้ประชุมพิจารณาในการบริหารจัดการการให้วัคซีนล็อตแรก จำนวน 5,000 โด๊ส ดังกล่าว โดยยึดหลักให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสูงสุด จึงได้วางแผนและดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง (Risk Area) ที่เสี่ยงต่อการระบาด เป็นระยะแรกก่อน คือ อำเภอเมืองเชียงราย และพื้นที่ชายแดน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น และเทิง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 800 ราย บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเชียงราย 8 อำเภอ จำนวน 1,000 ราย บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโรงพยาบาลและหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 200 ราย และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด จำนวน 500 ราย รวม 2,500 ราย และมีกำหนดฉีดให้กลุ่มเป้าที่เหลือระยะที่ 2 ระหว่างมิถุนายน-ธันวาคม 2564 สำหรับสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนระยะแรกนั้นได้กำหนดไว้ที่ 1.)โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เริ่มฉีดวันแรก 5 เม.ย.64 และวันที่ 7-9 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก บริเวณชั้น 2 แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่นๆ เฉพาะเขตอำเภอเมืองเชียงราย 2.)โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ตามแนวชายแดน ให้บริการระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.2564 แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่นๆ ในเขตพื้นที่ของอำเภอชายแดนนั้นๆ และ 3.)โรงพยาบาลเอกชน/รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับจัดสรร ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.2564 ให้บริการเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า จังหวัดเชียงรายมีแผนให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แก่ผู้ที่ฉีดเข็มแรก 21-28 วัน หรือภายใน3-4 สัปดาห์ หลังจากวันที่รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว

Nature
×